SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

 

1. zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,

2. podstawa nabycia jeden z wymienionych dokumentów:

 • przydział

 • wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny

 • umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

 • prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku

 • akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,

3. odpis z księgi wieczystej, jeżeli została ona założona,

4. zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,

5. zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych.

6. zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej, o możliwości założenia Księgi Wieczystej ( dotyczące stanu prawnego gruntu, na którym położony jest budynek) jeśli taka będzie zakładana

 

SPRZEDAŻ LOKALU Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ:

 

1. odpis z księgi wieczystej,

2. podstawa nabycia jeden z wymienionych dokumentów:

 • wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny

 • umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu

 • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku

 • akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,

3. zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,

4. zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,

5. dowód opłacenia podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu.

 

 

 

 

SPRZEDAŻ DOMU LUB DZIAŁKI:

 

1. odpis z księgi wieczystej,

2. podstawa nabycia jeden z wymienionych dokumentów:

 • wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny

 • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku

 • akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,

3. dowód opłacenia podatku od nieruchomości

4. wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy,

5. wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej

6. mapa zasadnicza

7. jeśli działka jest w użytkowaniu wieczystym – umowę o ustanowieniu tego prawa i decyzja o wysokości opłaty rocznej

 

W przypadku sprzedaży domu w trakcie budowy lub rozbudowy wymagane będzie także: 1. pozwolenie na budowę

2. dziennik budowy ( przerwy w zapisach krótsze niż 2 lata aby pozwolenie na budowę nie wygasło) 3. projekt budowlany.

 

 

DANE DO SPRZEDAŻY:

 

1. OSOBY FIZYCZNE:

 • imiona i nazwisko

 • imiona rodziców

 • stan cywilny

 • nr dowodu osobistego lub paszportu

 • pesel

 • NIP

 • adres zameldowania/ zamieszkania

 

2. SPÓŁKI I OSOBY PRAWNE:

 • aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 • REGON

 • NIP

 • umowa spółki

 • uchwała na zbycie/nabycie nieruchomości